Adatkezelési tájékoztató

Solar Kraft Kft., továbbiakban “Adatkezelő” / “Szolgáltató” / “Tulajdonos” elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme iránt, akik meglátogatják a solarkraft.hu-t, azaz ezt a honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az oldalra látogatók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről, védelméről szól. Az alábbi adatvédelmi szabályzatban részletesen feltüntetjük, hogy a tulajdonos milyen adatokat, milyen módon gyűjthet és használhat fel önt, azaz a látogatót illetően. A tulajdonos minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az adatok illetéktelen személy(ek) részére ne kerüljenek átadásra és hogy szigorúan csak az alábbi tájékoztatóban meghatározott formában és módon kerüljenek kezelésre és felhasználásra.

1. Mikor kezelhető személyes adat?

a) Ha az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló beleegyezésével hozzájárul, vagy azt törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli – kötelező adatkezelés.

b) Ha az érintett beleegyezésének megszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

c) Ha a cselekvőképtelen és a 16 éven aluli kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatához hozzájárul a törvényes képviselője, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat különösebb megfontolást nem igényel, a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz.

d) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes beleegyezését megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben, a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt.

e) Ha a személyes adat felvételére az érintett egyértelmű beleegyezésével került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában vagy a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is.

2. Ki gyűjti a személyes adatokat, ki az adatkezelő?

Az ön adatait a Solar Kraft Kft., továbbiakban mint “Adatkezelő” / “Tulajdonos” (elérhetőségek, további adatok: Impresszum) gyűjti és kezeli a hatályos előírásoknak megfelelően.

3. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti / cookie szabályzatot.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és elégséges, a cél elérésére alkalmas, viszont csak a cél megvalósulásához szükséges minőségben, mennyiségben és ideig.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató  4. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat ön megtagadhatja, és ez esetben az oldalt zavartalanul tovább böngészheti.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonságban legyenek, és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

Felhívjuk a solarkraft.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik weboldalunkon:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • e-mail cím

4. Adatkezelés célja

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá az adatok felvételének, kezelésének és tárolásának tisztességesnek kell lennie.

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli és tárolja azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és csak a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő mennyiségű és minőségű személyes adatokat kezeli.

Az ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja a kapcsolattartás.

5. Az adatkezelés ideje és módja

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára egyértelmű és könnyen átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű, szükségszerű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, releváns, valamint csak szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tehetik lehetővé. Az ennél hosszabb ideig történő tárolásuk csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból történhet.

A személyes adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a megfelelő biztonságot, valamint az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig, vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel.

6. Adattovábbítás

Harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható személyes adat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, illetve abban az esetben, ha az adatkezelés az alábbi tájékoztatóban leírt feltételeknek megfelel, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbítás történne.

A solarkraft.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Előfordulhat azonban olyan eset, mikor a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Erről külön tájékoztatjuk az érintetteket.

7. Adatbiztonság

A Tulajdonos minden tőle telhetőt megtesz az ön személyes adatainak védelmére.

8. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, az Adatkezelő végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül.

9. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie az Adatkezelő felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, az alábbi elérhetőségeken értesítheti erről a hatóságot:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
telefon: +36-1-391-1400,
fax: +36-1-391-1410,
e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.
https://naih.hu

10. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Az Adatkezelő internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szól. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

11. Sütik kezelése

A süti
A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az ön gépén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy ön már járt a honlapjainkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad sütiket. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a sütiket visszautasítsa vagy figyelmeztesse önt arra, hogy sütiket küldtek az ön gépére. Weboldalunk használ ilyen süti fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt sütik nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az ön számítógépében.

Az oldal Harmadik féltől származó sütik, sütik használata is történik a weboldalon. A sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

Az oldalra látogatáskor egy oldal alján felugró ablak segítségével szabadon dönthet arról, hogy milyen típusú sütik használatát engedélyezi a weboldalon.

Süti célja
Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt sütik, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Süti keletkezése
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott sütit az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs süti eltárolódik a kliens gépen.

Süti működése
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt süti. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt süti tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Sütik típusai
Többféle süti van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.

Munkameneti / Átmeneti / Működéshez szükséges sütik:
ezek a sütik csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, a süti törlődik. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt / Állandó sütik:
ezek azok a sütik, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A sütik fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika / Elemzés / Statisztika:
ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A süti élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:
lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:
ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:
ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevét, jelszavát, választott nyelvét és a tartózkodási információit. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám / Marketing:
ezek segítségével a weboldal a látogató érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tud küldeni a felhasználónak. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Süti kezelése
A weboldalra látogatónak lehetősége van többféle módon beállítani a sütik kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A sütik beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét.

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal sütikezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

12. solarkraft.hu oldal által használt sütik

1. Működéshez szükséges sütik (3)

Cookie: wc_cart_hash_#
Provider: solarkraft.hu
Type: HTML
Expiry:Persistent
First found URL: https://solarkraft.hu/
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: solarkraft.hu
Data is sent to: Hungary (adequate)

Cookie: trx_addons_is_retina
Provider: solarkraft.hu
Type: HTML
Expiry:Persistent
First found URL: https://solarkraft.hu/
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: solarkraft.hu
Data is sent to: Hungary (adequate)

Cookie: wc_fragments_#
Provider: solarkraft.hu
Type: HTML
Expiry: 1 év
First found URL: https://solarkraft.hu/
Initiator: Script tag
Source: solarkraft.hu
Data is sent to: Hungary (adequate)
Prior consent enabled: No

2. Marketing (4)

Cookie: NID
Provider: google.com
Type: HTML
Expiry:6 hónap
First found URL: https://solarkraft.hu/
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a return inguser’s device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Page source line number 1188-1220
Source: Inline script
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

Cookie: rc::a
Provider: google.com
Type: HTML
Expiry:Persistent
First found URL: https://solarkraft.hu/
Cookie purpose description: This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
Initiator: Page source line number 1188-1220
Source: Inline script
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

Cookie: rc::b
Provider: google.com
Type: HTML
Expiry: Session
First found URL: https://solarkraft.hu/
Cookie purpose description: This cookie is used to distinguish between humans and bots.
Initiator: Page source line number 1188-1220
Source: Inline script
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

Cookie: rc::c
Provider: google.com
Type: HTML
Expiry: Session
First found URL: https://solarkraft.hu/
Cookie purpose description: This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
Initiator: Page source line number 1162
Source: Inline script
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

13. Fogalmak

 1. érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat:a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős:az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Utolsó frissítés: 2018.04-26